KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

 

GÖREVLERİ : 


 A- Bakanlığımız merkez teşkilatındaki bütün bina ve eklentileri dâhil olmak üzere çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması amacıyla;

1. Sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak işveren/işveren vekiline sunmak.

2. Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlamak.

3. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işveren/işveren vekiline onayına sunmak, planlanmanın uygulanmasını sağlamak.

4. Kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

5. Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak.

6. Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine dikkat ederek saklamak.

7. İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verilen alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek.

8.Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerindeki müşterilere sunulması gereken işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatlar çerçevesinde görevlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, İşveren/işveren vekili onayına müteakip İSG+KATİP/EK-5/B onayı iş ve işlemlerini yürütmek.

9.İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı ile İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Laboratuvarının mevzuat esasları doğrultusunda kurulması, standartlar dahilinde işletilmesi, sistemin geliştirilmesi, gelişen ve değişen şartlara göre akreditasyonunun sağlanması,

10. İSGB'lerde sunulan hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi ve değişen şartlara, gelişen teknolojik etkilere bağlı olarak ulusal ve uluslararası standartlar ile direktiflere ve mer'i mevzuat hükümlerinin belirlediği esaslara göre iş ve işlemlerin kaliteli, standartlara uygun yapılmasını sağlamak. Kurulan entegre sistemin geliştirilmesini, sürdürülmesini sağlamak.

11. Birimimiz faaliyet konularında araştırma, geliştirme, projelendirme çalışmalarını yaparak, ilgili taraflarla iş birliği ve paylaşımı hedefleyen protokollerin yapılmasını sağlamak.

12. Bakanlığımız kurumsal kültürü ve işleyişine uygun, mer'i mevzuat hükümleri ile İSG uygulamalarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yetkili birimlerle mevzuat çalışmaları yapmak, Hukuki ve idari açıdan Bakanlık görüşlerine esas bilgi paylaşımlarını sağlamak, Konu hakkında eğitim ve seminerler düzenlemek.

 

 B- Taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarda sunulan İSG hizmetlerinin; etkin, verimli ve sürdürülebilir olması ile uygulamada birliktelik ve bütünsellik sağlanması amacıyla, İl İSGB'ler arasında koordinasyon sağlanması, çalışanlara yönelik uygulanan sağlık ve güvenlik politikalarının izlenmesi amacıyla;

1. İş güvenliği uzmanları ile İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin, teknik ve idari personellerin, ilkyardımcı ve yangın eğitimcilerin güncel mevzuat ve diğer teknik gelişmeleri yakından takip etmeleri amacına yönelik uygulamaların geliştirilmesi amacıyla merkezi hizmet içi eğitimler düzenlemek.

2. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı ile İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Laboratuvarının yönetmelik esasları doğrultusunda, sağlık ve güvenlik açısından ölçüm ve kontrol yapacak teknik personelin yetiştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenmek.

3. Çalışan ve öğrencilerin sağlığı ve güvenliği açısından; istatistiki verileri, raporları ve işveren/işveren vekilinin ihtiyaç duyacağı veriler ile güncel kayıtlara ulaşılmasını sağlamak.

4. Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını kullanarak oluşturulabilecek projeler geliştirmek, uygulanmasını sağlamak.

5. İl İSGB'lerin deneyimleri ve örnek uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla etkinliklerin planlanarak işveren/işveren vekili onayına sunmak, onaylanan etkinlik programlarının uygulanması için koordinasyon yapmak.

6. İl İSGB'ler ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kurumlardaki İSG uygulamalarının yerinde gözlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi sonucunda oluşturulan raporların işveren/işveren vekili onayına sunmak.

 

 

PERSONEL ADI GÖREVİ
Mustafa AKDEMİR           İş Güvenliği Uzmanı
Dağıstan ŞANLI İş Güvenliği Uzmanı
Murat ÜNAL Okul Sağlığı Sorumlusu
Esra YAŞAR Periyodik Kontrol Uzmanı
Aynur ÖZEL Memur
Yakup AYAN İl İzci Sorumlusu
Adem CERİT İlk Yardım Eğitim Merkezi Sorumlusu

 

Müdür Yardımcısı : Serkan AKPINAR 

Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. B Blok No39 71100 Merkez/KIRIKKALE - Valilik Binası 0 (318) 224 61 04 / 224 61 06 / 224 61 07 / 224 61 08 / 222 01 33 / 222 01 44

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.