KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Başvuruları

Eğitimde ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Başvuruları Başlamıştır
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Başvuruları

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Başvuruları Başlamıştır

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi olarak, başarılı öğretmenlerimizin başvurularını bekliyoruz.Eğitim ve öğretim alanında özgün  uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” dağıtılmaktadır. Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı; öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânları sunmayı; 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı ve yöneticilerimiz ile öğretmen ve öğrencilerimizi  yenilikçi uygulamaları hayata geçirmelerini teşvik ederek eğitim ortamlarımızın kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yapılacak olan "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" faaliyeti aşağıdaki kategorilerde gerçekleştirilecektir:   

1.Kategori Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Yenilikçi programların ve eğitim-öğretim yöntemlerinin uygulanması, teknoloji ile desteklenmesi ve bilişim ürünlerinin kullanımı suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi gibi çalışmalar bu kategori kapsamında ele alınmaktadır. Bu kategorinin bileşenleri aşağıdaki gibidir: 1.1.Etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesi 1.2.Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile öğrenme kazanımlarının edindirilme düzeyinin artırılması 1.3. Materyal geliştirme 1.4. Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı 1.5.Öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme 1.6.Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik çalışmalar  

2. Kategori Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler Fen bilimleri ve teknoloji alanlarında özgün ve faydalı eserlerin geliştirilmesi; buluşlar; yaşanan sorunlara yönelik geliştirilen bilimsel ve teknolojik çözümler; katma değer oluşturacak fikir, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi çalışmalar bu kapsamdadır. Bu kategorinin bileşenleri aşağıdaki gibidir: 2.1. Bilimsel buluşlar 2.2. Teknolojik buluşlar 2.3.Ürün ve hizmetlerin bilim ve teknoloji kullanılarak geliştirilmesi 2.4.Araştırma ve geliştirme faaliyetleri 2.5.Bilimsel ve teknolojik çözüm önerileri

3.Kategori Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Hizmet sunumunda kalite, verimlilik ve etkinliğin arttırılması ve eğitim kaynaklarının çeşitlendirilmesi; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili bürokratik işlem ve süreçlerin basitleştirilmesi; istenecek belgelerin asgariye indirilmesi; hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması; insan kaynaklarının eğitimi (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel vb.) gibi faaliyetler bu kategori kapsamına girmektedir. Bileşenleri şu şekildedir: 3.1. İnsan Kaynakları 3.1.1.İnsan kaynaklarının yönetimi 3.1.2.İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi  3.2.Fiziki ve Mali Altyapı 3.2.1.Finansal kaynakların etkin yönetimi 3.2.2.Eğitim tesisleri ve altyapı 3.2.3.Donatım 3.3.Yönetim ve Organizasyon 3.3.1.Bürokrasinin azaltılması 3.3.2.Kurumsal izleme ve değerlendirme 3.3.3.Paydaş katılımı ve yönetişim 3.3.4.Kurumsal iletişim 3.3.5.Okul aile birliği etkinliğinin artırılması 3.4. Bilgi Yönetimi 3.4.1.Elektronik ağ ortamlarının geliştirilmesi 3.4.2.Veri toplama ve analizi 3.4.3.Veri iletimi ve bilgi paylaşımı  

4. Kategori Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme  Öğrenci gruplarının eğitime erişim imkânlarının ve fırsatlarının arttırılması (dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler, engelli bireyler, maddi yetersizliği olan öğrenciler vb.), öğrenci devamsızlıklarının azaltılması, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak stratejilerin uygulanması, mesleki eğitime yöneltme faaliyetleri bu kapsamdadır. Bileşenleri şunlardır: 4.1. Okullaşma oranlarının artırılması 4.2. Okula devam oranlarının artırtılması 4.3.  Hayat boyu öğrenmeye katılım 4.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama 4.5. Özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi  4.6. Mesleki eğitime erişimin geliştirilmesi   

5. Kategori Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştirilmesi Tüm paydaşların (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel…) sosyal, kültürel gelişimlerinin desteklenmesi; milli manevi değerlerin korunması; zararlı alışkanlıkların önlenmesi; sağlıklı yaşam ve beslenme, trafik kurallarına uyma; okul kurallarının benimsetilmesi, rehberlik gibi faaliyetler bu kategori kapsamındadır. Bileşenleri şunlardır: 5.1. Milli, manevi, kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi 5.2. Sağlıklı beslenme ve yaşam 5.3. Zararlı alışkanlıkların önlenmesi 5.4. Spor faaliyetleri 5.5. Rehberlik faaliyetleri 5.6. Kurum kültürünün geliştirilmesi 5.7. Toplumsal kuralların içselleştirilmesi  

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ne,  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kurum, öğretmen, yönetici ile lise ve üstü kademelerde öğrenim gören öğrenciler  başvuru yapabileceklerdir.  2014-2015 ve 2015-2016  eğitim ve öğretim yıllarında belirtilen kategorilerde gerçekleştirilen çalışmalar  değerlendirilecektir.  Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri başvuruları; bireysel veya kurumsal olarak http://eoyo.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda aşağıdaki kurallar çerçevesinde  yapılacaktır.   

Rapor metni, Ek-1´deki formata uygun, açık ve anlaşılır bir Türkçe ile en fazla 8 sayfa ve 3 MB boyutunda olacaktır. (Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı) Çalışma; özgün, etik değerlere uygun, alıntılardan ve birbirini tekrarlayan projelerden uzak yenilikçi düşünmeyi destekler şekilde olacaktır. Kurumsal başvuru çalışma ekibi en fazla 5 kişiden oluşacaktır.  Kurumsal başvurularda ekip üyelerinden bazıları, kurum personeli veya öğrenci olmayabilir.Bir kurum, her kategoriden yalnız bir başvuru yapabilecektir. Bir kişi, her kategoriden  yalnız bir başvuru yapabilecektir. Kurumsal başvuruda bir kişi ekip üyesi olarak yalnız bir çalışmada görev alabilecektir. Kurumsal başvurularda il/ilçe milli eğitim müdürleri  ekip üyesi olarak belirtilmeyecektir.  Sonuçları alınmamış projeler değerlendirilmeyecektir. Bireysel başvuruda, çalışma ekibi oluşturulmayacaktır. Başvuru sürecinde; çalışma ile ilgili tanıtım sunusu; çalışmanın hedef kitlesini ve  fayda/önemini ön plana çıkaran görüntülerin yer aldığı 3 dk ile sınırlı HD çözünürlük kalitesinde video hazırlanacak ve istenildiğinde  Bakanlığa gönderilecektir. Rapor metninde ve raporda geçen görsellerde kesinlikle il, ilçe, kurum, vali, kaymakam, müdür vb. kişi ya da kurumların isimleri belirtilmeyecektir. Aksi takdirde proje değerlendirme dışı bırakılacaktır.   Diğer hususlar; Başvuruda belirtilen kategoriye uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başkasına ait olduğu tespit edilen çalışmaların başvuru sahibi/ekip üyeleri bundan sonraki  yenilikçilik ödüllerine bireysel/kurumsal başvuru yapamayacaktır. Başvuru yapılmış çalışmanın daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.  Çalışmanın daha önce herhangi bir yarışmada ödül aldığının veya başvuru yapan kişiye ait olmadığının tespiti halinde; bu süreçte elde ettikleri ödül, belge ve her türlü kazanımları geri alınır ve ilgililer hakkında Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili  disiplin mevzuatı gereğince işlem yapılır. Çalışmalar, önce Bakanlık değerlendiricileri tarafından elektronik ortamda,  değerlendirilecektir. Daha sonra, çalışmaların yerinde görülmesi açısından saha ziyaretleri gerçekleştirilerek saha ziyareti puanı ile ilk değerlendirme puanının aritmetik ortalaması alınarak ödüle esas puan belirlenecektir. İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) göz önüne alınarak bölge bazında yapılacak sıralamada,  puan barajının altında kalmamak şartıyla her kategoride en yüksek puan alan Bakanlığımızca belirlenecek sayıda  çalışma bölgesel ödül töreninde ödül almaya hak kazanacaktır.  Bölge ödül törenleri; değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ödül almaya hak kazanan  iller arasından Bakanlık tarafından belirlenecek illerde düzenlenecektir. Bölgelerde düzenlenecek ödül törenleri, il millî eğitim müdürlüklerince organize edilecektir. Bakanlık Ödül Töreninde; bölgesel düzeyde ödül alan çalışmalar arasından her kategoriden en yüksek puan alan çalışmalar Bakanlık Ödülü, Bölge Ödülü almış fakat beş çalışma içinde yer almayan en yüksek puan almış 2 (iki) çalışma ise mansiyon ödül almaya hak kazanacaktır. Bölgesel ve Bakanlık ödül törenlerinde ödül almaya hak kazanan bireysel ve kurumsal başvuruların ait olduğu il ve ilçe milli eğitim müdürleri ödüllendirilecektir. Bakanlık ödül töreninde ödül almaya hak kazanan bireysel çalışma sahipleri ile kurumsal başvuru ekip üyeleri; kurumsal başvuruda bulunmuş ve ödül almaya hak kazanmış il/ilçe milli eğitim  müdürlerine Başarı Belgesi verilecektir. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; Bakanlık ödül töreni duyurusu için hazırlanacak afiş, branda,davetiye ile Bakanlık ve bölge ödül törenlerinde derece yapan kurumlara verilecek yenilikçilik beratı,  kristal, dolma kalem, her türlü ödül, dosya vb. harcamalar ile bölgesel ve Bakanlık düzeyinde ödül almış çalışmaların yer aldığı 500 adet kitabın basım maliyeti karşılanacaktır. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri tanıtımı için sesli ve görsel materyal hazırlanacaktır. 31/01/2012 tarih ve B.08.0.SGB.0.07.00.00-310.01-646 (2012/09) sayılı ve 20/04/2015 tarih ve 12600597/10.06/4206758 (2015/10) sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.


Ek 1 Ek 2 Ek 3

Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. B Blok No39 71100 Merkez/KIRIKKALE - YENİ VALİLİK BİNASI 0(318) 224 61 07 / 08 0(318 224 61 04 0(318) 222 01 33/44

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.